Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu

 

Základné údaje

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ. Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné si  zneškodňovať odpad z predmetu svojej podnikateľskej činnosti mimo komunálnych odpadov.

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

  • zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci zahlásením sa na Obecnom úrade,
  • užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • ukladať komunálne odpady alebo ich triedené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,
  • nakladať s komunálnymi odpadmi spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie a pohodlie ostatných ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

 

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

Čo?

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Kam?

Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby o veľkosti 110 l alebo 120 l.

Kedy?

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.oravskapolhora.sk a úradnej tabuli obce.

Koľko ma to bude stáť?

Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu majú náklady spojené s nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom zahrnuté v poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi

Čo?

Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vyprodukujú občania pri bežných udržiavacích prácach. Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

Kam?

Drobný stavebný odpad sa odovzdáva na Zbernom dvore. Je zakázané ukladať drobný stavebný odpad do nádob a vriec určených na zmesový komunálny odpad.

Kedy?

Počas otváracích hodín Zberného dvoru.

Čo za to?

Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov. Výška poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určená vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Nakladanie s odpadmi z obalov a z neobalových výrobkov

Čo za to?

Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov znáša od 1. júla 2016 organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má obec zmluvu. OZV nemusí uhradiť náklady na triedený zber, ak sa v ňom nachádza viac ako 50% odpadov iných ako je odpad, na ktorý boli určené príslušné nádoby.

Papier

Čo?

Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.

Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal a pod.

Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

Kam?

Triedený zber papiera sa vykonáva pomocou farebne rozlíšených (modrých) kontajnerov a vriec.

Kedy?

Vývozný interval 1100 litrových nádob je 1-krát za mesiac a 120 litrových vriec 10-krát ročne.

Plasty

Čo?

Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, fľaše, hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky. Plasty sa zbierajú spoločne s kovovými obalmi a viacvrstvovými kombinovanými materiálmi (VKM) do vriec.

Do plastov nepatria: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.

Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

Kam?

Triedený zber plastov sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených (žltých) zberných kontajnerov a vriec.

Kedy?

Vývozný interval vriec a 1100 litrových nádob je 1-krát za mesiac.

Sklo

Čo?

Do skla patria: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.

Do skla nepatria: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.

Kam?

Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom farebne rozlíšených (zelených) zberných kontajnerov.

Kedy?

Vývozný interval 1100 litrových nádob je 1-krát za mesiac, 2-krát v mesiacoch júl a september.

Kovy

Čo?

Do kovov patria: plechovky a konzervy, kovové súčiastky, drôty, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, obaly z kovov očistené o ich obsah. Kovy je možné zbierať aj spoločne s plastami a VKM do vriec.

Do kovov nepatria: hrubo znečistené kovy.

Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Kam?

Triedený zber kovov sa vykonáva pomocou farebne rozlíšených (šedých a červených) zberných kontajnerov.

Kedy?

Vývozný interval 1100 litrových nádob je 1-krát za mesiac a vriec 1-krát za mesiac len počas školského roku.

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

Čo?

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa delí na:

a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

  • Patria tu: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
  • Nepatria tu: zvyšky jedál, kamene, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

b) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,

  • Patria tu: zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška, použité papierové vreckovky, škrupiny z vajec atď...
  • Nepatria tu: jedlé oleje a tuky, obaly z potravín, obaly po konzumácii jedál, kávové kapsule, cigaretové ohorky, veľké kosti, nepotravinové výrobky...

c) jedlé oleje a tuky z domácností:

  • Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
  • Nepatria tu motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Kam?

Obec uzatvára s obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní ich vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v kompostovacích zásobníkoch. Biologicky rozložiteľný odpad je možné odovzdať aj do obecných kompostárni v blízkosti Zberného dvoru.

Oleje a tuky sa odovzdávajú na Zbernom dvore v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si zabezpečujú občania samostatne.

Kedy?

Odovzdanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je možné na Zbernom dvore v dobe počas otváracích hodín.

V jarnom a jesennom období obec zabezpečuje kampaňový zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad.

 

Nakladanie s objemným odpadom

Čo?

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob na zmesový komunálny odpad používaných na území obce (napr. starý nábytok, sedačka, koberce,...).

Kam?

Obec umožňuje fyzickej osobe len obyvateľovi s trvalým pobytom v obci Oravská Polhora – pôvodcovi objemného komunálneho odpadu odovzdať takýto odpad bezplatne na Zbernom dvore na základe predloženia občianskeho preukazu.

Kedy?

Odovzdanie objemného odpadu na Zbernom dvore je možné počas otváracích hodín.

Čo za to?

Bezplatné uloženie je obmedzené množstvom 500 kg ročne na jednu bytovú jednotku. Objem nad 500 kg je spoplatnený podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Oravská Polhora o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Nakladanie s odpadom z domácnosti s obsahom škodlivých látok

Čo?

Medzi odpady z domácností s obsahom škodlivých látok patria najmä: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

Kedy a kam?

Zhromažďovanie a preprava odpadov s obsahom škodlivín sa uskutočňuje najmenej dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u zmluvného partnera umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom obcou a včasnú informovanosť občanov pomocou obvyklých spôsobov oznamovania.

 

Nakladanie s textilom

Čo?

Do textilu a šatstva patria čisté šatstvo a textil (odevy, deky, prikrývky, posteľná bielizeň), topánky, doplnky k oblečeniu (klobúky, čiapky, šále, rukavice), prípadne iné druhy šatstva a textilu.

Do textilu a šatstva nepatria: znečistené a mokré šatstvo a pod.

Kam?

Textil a šatstvo môžu občania odovzdávať na Zbernom dvore.

Kedy?

Odovzdanie textilu a šatstva na Zbernom dvore je možné počas otváracích hodín.

 

Nakladanie s elektroodpadmi z domácnosti

Čo?

Do elektroodpadu patria: televízory, rádiá, elektronické hračky, počítačová technika, kancelárska technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.

Do elektroodpadu nepatria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier, drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

Kam?

Elektroodpad môžu občania odovzdávať na Zbernom dvore.

Kedy?

Odovzdanie elektroodpadu na Zbernom dvore je možné počas otváracích hodín.

 

Nakladanie s batériami a akumulátormi

Čo?

Do použitých batérií a akumulátorov patria: prenosné (gombíkové, tuškové, ...) a automobilové batérie a akumulátory.

Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

Kam?

Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov.

 

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi a zdravotníckymi pomôckami

Čo a kam?

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky sú fyzické osoby povinné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

Čo a kam?

Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto pneumatiky vymieňa) alebo na určené miesto obcou.

Čo, kam a ako v obci?

Obec vykonáva spätný zber odpadových pneumatík na Zbernom dvore. Pri odovzdávaní pneumatík je občan povinný odstrániť gumu z disku a odovzdať len pneumatiku, resp. disk a pneumatiku osobitne.

 

Zberný dvor

Zberný dvor je miesto, na ktorom môžu poplatníci obce odovzdať jednotlivé zložky komunálneho odpadu. Na zbernom dvore môžu poplatníci odovzdávať vytriedené komunálne odpady, ktoré sú povolené Okresným úradom Námestovo a sú zverejnené na informačnej tabuli na zbernom dvore.

Systém zberu odpadov prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických osôb. Zberný dvor je iba jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území obce.

Zberný dvor sa nachádza v oplotenom areáli „Polhorská píla“ a je prevádzkovaný v prevádzkových hodinách, ktoré sú zverejnené na webe obce a na zbernom dvore.

Odvoz odpadov zo zberného dvora sa uskutočňuje v intervale podľa potreby a zabezpečujú ho spoločnosti, ktoré majú na tento účel uzavretú zmluvu s obcou.

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

bajk

kl

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27
1
28
1
29 30 31 1 2 3
1
4

Kvalita ovzdušia

 

Aktuálna teplota

18.7.2024 00:07

Aktuálna teplota:

16.9 °C

Vlhkosť:

81.2 %

Rosný bod:

13.7 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Hlavná 454/400
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00