Navigácia

Výber jazyka

Obsah

loga

Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu

Kód ITMS2014+: 310041R006

Prijímateľ: Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinskýkraj, Okres Námestovo, Oravská Polhora

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program: OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:  4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 3/2019-9/2020

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:  12.12.2018

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:         493 548,66 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                      468 871,23 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                     24 677,43 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Obec Oravská Polhora sa nachádza okrese Námestovo v Žilinskom kraji. V súčasnosti žije v obci 3956 obyvateľov. Projekt rieši zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte základnej školy v obci Oravská Polhora z tuhých palív na drevné pelety. Rekonštrukcia kotolne pre spaľovanie drevných peliet spadá do rámca opatrení zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia v danom regióne. Súčasný spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnúpohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomický a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci.V rámci zmeny palivovej základne dôjde demontážou existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavná aktivita projektu je „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnymtepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež izlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

  • Výstavba zariadení využívajúcichbiomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácieexistujúcich energetických zariadenís maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo1

www.op-kzp.sk

logo5

www.siea.sk

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu