Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Projekty v obci

PROJEKT: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce ORAVSKÁ POLHORA, Ministerstvo hospodárstva SR

 

projekt

 

V rámci realizácie projektu bola časť sústavy verejného osvetlenia unifikovaná z hľadiska použitej technológie.Boli použité výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT. Tiež bol inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného osvetlenia. Celkovo bolo zmodernizovaných 139 svetelných miest a 88 svetelných miest bolo doplnených. Celkovo má teda sústava v predmetnom úseku 227 svetelných miest oproti pôvodným 139. Výsledkom je kvalita osvetlenia spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom projektu je aj zjednodušenie údržby a zníženie spotreby elektrickej energie (na pôvodnom rozsahu sústavy).


PROJEKT: Slnečnica, Fond sociálneho rozvoja

Stručná charakteristika projektu: Projekt Komunitného centra Slnečnica je zameraný na zlepšenie postavenia žien v spoločnosti, zamerané na zrovnoprávnenie ich postavenia na pracovnom trhu ale aj v spoločenskom živote. Cieľom projektu je zriadiť komunitné centrum pre ženy, v ktorom by sa ženy mohli stretávať, učiť, získavať nové zručnosti a vedomosti. V rámci aktivít projektu zároveň prebehnú školenia zamerané na rozvoj vedomostí a zručností cieľovej skupiny žien v týchto štyroch oblastiach: krajčírstvo, aranžovanie a dekorácia, počítačová gramotnosť, jazykové zručnosti. Cieľovú skupinu budú tvoriť ženy na materskej dovolenke, ženy ako matky viac početných rodín, ženy ohrozované domácim násilím, ženy s nízkou kvalifikáciou, dlhodobo nezamestnané ženy 50. roku veku. Získaním nových vedomostí a zručností sa zlepší postavenie týchto skupín žien v spoločnosti, zvýši sa ich flexibilita a zlepší konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Komunitné centrum bude vytvárať akési „zadné dvierka“, kde sa ohrozované ženy môžu obrátiť o radu zložitej situácii, či iný druh pomoci.
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je aktivizácia skupín žien ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozširovania ich vedomostí a rozvojom zručností.
Náklady projektu: 30 386 EUR
Stav projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená


PROJEKT: Revitalizácia centra v obci Oravská Polhora, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Stručná charakteristika projektu: Zrealizovaním aktivít projektu sa vytvorí ucelený priestor v centre obce, ktorý prispeje k jej zatraktívneniu a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Vybudovaním nových objektov vznikne centrálne verejné priestranstvo pre stretávanie občanov z obce, okolitých obcí a turistov z domáceho i zahraničného prostredia. Zároveň sa vytvorí priestor pre oddych a relax ľudí. Bezpečnosť verejného priestranstva vo večerných hodinách bude zabezpečená výstavbou nových stĺpov verejného osvetlenia v pocte 18 kusov. Spevnenými plochami vznikne miesto pre stretávanie občanov a pre posedenia turistov. Sadovými úpravami sa dotvorí celkový vzhľad navrhovaného priestranstva.
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je revitalizácia centra obce s cieľom zatraktívnenia obce a zvýšenia jej konkurencieschopnosti prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry.
Náklady projektu: 507 052,09 EUR
Stav projektu: Projekt sa realizuje


PROJEKT: Zbený dvor Oravská Polhora, Ministerstvo životného prostredia SR

Stručná charakteristika projektu: Obec Oravská Polhora sa počtom obyvateľov 3676 radí do kategórie veľkých obcí SR. V roku 2008 bolo v obci vyprodukovaných 694,76 ton odpadu, z čoho 550,79 ton predstavoval zmesový a objemový komunálny odpad. Zber a odvoz tohto odpadu zabezpečuje miestna samospráva vlastnými dopravnými zariadeniami, ktoré sú však v nevyhovujúcom technickom stave. V obci je taktiež zavedený systém separovaného zberu – v roku 2008 bolo spolu vyseparovaných 143,97 ton odpadu. Súčasná materiálno-technická základňa pre separovaný zber však nie je postačujúca, čo negatívne ovplyvňuje nie len množstvo vyseparovaného odpadu, ale i povedomie obyvateľov separujúcich, resp. neseparujúcich odpad.
Pre účely skvalitnenia systému separovaného zberu a následného zvýšenia množstva vyseparovaného odpadu predkladaný projekt počíta s výstavbou zberného dvora, obstaraním zberových, úložných a prepravných kontajnerov ako aj s obstaraním nevyhnutnej techniky pre zabezpečenie plynulého zberu a prepravy vyseparovaného odpadu. Zberný dvor je navrhovaný v lokalite priemyselnej zóny obce, situovanej v blízkosti centra, čo umožní zvýšiť jeho využiteľnosť všetkými obyvateľmi obce (optimálna lokalizácia v rámci obce).
Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie systému separovaného zberu v obci prostredníctvom vybudovania zberného dvora, obstarania zberových nádob, zberovej a manipulačnej techniky.
Náklady projektu: 730 783,94 EUR
Stav projektu: Projekt nebol schválený.


PROJEKT: Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce ORAVSKA POLHORA, Ministerstvo hospodárstva SR

Stručná charakteristika projektu: Po ukončení realizácie projektu bude časť sústavy verejného osvetlenia, ktorá je predmetom tohto projektu unifikovaná z hľadiska použitej technológie. Použité budú výhradne svietidlá a svetelné zdroje spĺňajúce požiadavky BAT. Tiež bude inštalovaný progresívny systém diaľkového riadenia, diagnostiky a monitorovania sústavy verejného osvetlenia. Celkovo bude zmodernizovaných 139 svetelných miest a 88 svetelných miest bude doplnených. Celkovo bude teda mat sústava v predmetnom úseku 227 svetelných miest oproti súčasným 139. Výsledkom bude kvalita osvetlenia spĺňajúca európske štandardy definované príslušnými normami. Nezanedbateľným prínosom bude zjednodušenie údržby a zníženie spotreby elektrickej energie (na pôvodnom rozsahu sústavy).
Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie kvality a efektívnosti poskytovania verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora
Náklady projektu: 268 805,87 EUR
Stav projektu: Projekt sa realizuje.


 

PROJEKT: Stavebné úpravy a modernizácia vnútorného vybavenia ZŠ 1-9 a MŠ Oravská Polhora, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Stručná charakteristika projektu: Predmetom projektu sú stavebné úpravy (vonkajšie a vnútorné) na objektoch základnej školy, materskej školy a telocvične, úprava celého areálu vrátane oplotenia areálu
Hlavný cieľ projektu: Kompletná rekonštrukcia areálu Základnej školy s Materskou školou 130, Oravská Polhora
Náklady projektu: 1 119 977,14 EUR
Stav projektu: Realizácia projektu bola úspešne ukončená

 

Ďalšie projekty realizované v roku 2010


 

PROJEKT: Gajdošským chodníkom na najsevernejší bod Slovenska –projekt podporený ŽSK v katastri našej obce Oravská Polhora sa nachádza turisticky zaujímavá lokalita. Je to jedinečné miesto- najsevernejší bod Slovenska. Nachádza sa na holi Modralová v Oravských Beskydách, za veľkou a malou Babou horou, na 49,36,51 ° sev. zemepisnej šírky a 19,27,01° východnej zemepisnej dĺžky. Na tento bod vedie priamo modrá a červená turistická trasa z hraničného priechodu medzi Slovenskom a Poľskom, ale turistický zaujímavé miesto nie je nijako označené ani spropagované, pričom sa na nej nachádza až 9 turisticky zaujímavých lokalít. Nenachádzajú sa tu žiadne informačné tabule, žiadne zariadenia pre turistov- odpočívadlo, či stojan na odkladanie bicyklov na neďalekej extrémnej cyklotrase. Tento projekt priniesol zmenu a je možné dostať sa k ďalším zaujímavým informáciám.

PROJEKT: Oravská Polhora - rozšírenie vodovodu – podporený cez environmentálny fond. Stav zásobovania pitnou vodou v obci Oravská Polhora bol do roku 2009 nasledovný: v obci existuje verejný vodovod napojený na vodné zdroje SKV Rabča - Oravská Polhora, ktorý má výdatnosť 0,62l/s. Na tento vodovod je napojených 1919 obyvateľov tj. 54,10 % obyvateľov, škola, budovy občianskeho vybavenia na dolnom konci obce. V obci predpoklad vybudovania cca 20 rodinných domov, ktoré budú napojené plánovaného rozšírenia v hornej časti obce. Obyvatelia, ktorí sú zásobovaní v súčasnosti zo závadných vlastných vodných zdrojov s nepostačujúcou výdatnosťou sa po vybudovaní rozšírenia vodovodu prepoja na nové potrubie. Jedná sa spolu o cca 248 obyvateľov.

PROJEKT: Deti a tradície - Projekt podporený ŽSK zameraný na vytvorenie takých aktivít pre cieľovú skupinu, ktoré zabezpečia zmysluplné využívanie voľného času detí a podporia rozvoj ich osobnostných vlastností. Deti sa naučili výrobe tradičných a takmer vymretých miestnych remesiel – bibulkárstvu a výrobe drôtených výrobkov. Výrobky detí je možné použiť na výzdobu pri spoločenských udalostiach obce a regiónu a tak zabezpečiť ich prezentáciu pred širokou verejnosťou. Zároveň sa mohli dozvedieť o tradičnom živote predkov a naučiť sa zachovávať tradície a špecifickú ľudovú tvorivosť, ktorú si môžu uchovať pre potreby rozvoja cestovného ruchu v budúcnosti.

PROJEKT: Letný tábor s tradičnými remeslami – podporený od nadácia Orange. Tento projekt bol zameraný na zachovanie tradícii a remesiel – bibulkárstvo (práca s krepovým papierom), práca s drôtom, pletenie prútených košíkov, rezbárstvo, pečenie chleba a tradičných výrobkov. Tieto tradície sú dedené zo starých rodičov na deti a vnúčatá. V dnešnej dobe, keď sa vytráca kontakt medzi ľuďmi a to, čo je staré sa považuje za nepodstatné, sme týmto chceli poukázať na hodnotu, ktorú ukrývajú staré remeslá a zručnosti, ale taktiež na vedomosti, múdrosť a skúseností našich starých rodičova taktiež ukázať, aké pekné veci dokážu urobiť a to, čo sa deti a mladí naučia môžu uplatniť aj neskôr.

PROJEKT: "Babiahorský posol" - XIV. ročník výstupu na Babiu horu – podporený ŽSK bolo dvojdňovým spomienkovým stretnutím na Jána Pavla II určeným pre všetkých milovníkov kultúry i prírody a všetkých jej krás. Nakoľko sme si tento rok pripomenuli 5. výročie smrti Jána Pavla II tohto veľkého milovníka hôr. XIV. ročník výstupu na Babiu Horu, ktoré je spojením turistických aktivít výstupu na vrchol Babej Hory k pamätníku pápeža Jána Pavla II (pamätník Jána Pavla II bol osadený a slávnostné odhalený 17.augusta 1996 , kedy sa tam stretli všetky dediny z úpätia Babej Hory zo slovenskej a poľskej strany) i kultúrneho vystúpenia sprevádzaných rôznymi sprievodnými atrakciami - svätá omša na vrchole Babej Hory pri pamätnej tabuli, spev, ľudové tradície i umenie. Ľudové tradície týkajúce sa Babej Hory nadväzujú na rok 1876, kedy je uchovaná zmienka o tom, že bol odkrytý obelisk na pamiatku výstupu najvyššieho uhorského palatína Jozefa na tento vrch a pri tejto slávnostnej príležitosti hrala aj gajdošská muzika popri cigánskej kapele.

PROJEKT: Gajdovačka 2010 medzinárodný gajdošský festival – projekt podporený ŽSK v spolupráci s oravským osvetovým strediskom, ktorého sa zúčastnilo okolo stovky účinkujúcich zo 7 štátov Európy. Počas 3 dní bola možnosť kultúrneho vyžitia a prezentácia oživených remesiel.

PROJEKT: Ozveny minulosti vo zvykoch a tradíciách regiónu – podporený nadáciou SPP. Napriek tomu, že je v regióne Oravskej Polhory množstvo zaujímavosti i historických kultúrnych pamiatok, doposiaľ sa nám nepodarilo prebudiť v zmýšľaní miestnych ľudí hlbší vzťah ku hodnote kultúrneho dedičstva nášho regiónu. Preto je v našom záujme urobiť možné kroky k zlepšeniu súčasnej situácie a s pomocou tohto projektu urobiť potrebné kroky vpred. Je smutný pohľad na klesajúci záujem o miestny folklór, zvyky a tradície. Do zmýšľania obyvateľov regiónu sa dostáva vplyv západnej kultúry, či už prostredníctvom televízie, internetu, alebo prinesením noviniek najmä tými jednotlivcami, ktorí pracujú v zahraničí, prípadne videli iné zvyky. No a tak to staré, tradičné sa potláča čoraz viac do úzadia zvyky i tradície a mnohí obyvatelia ani nevedia, kde sa nachádzajú spomínané historické miesta v našom regióne, preto chceme urobiť krok vpred, aby nezaniklo dedičstvo nášho regiónu.

Zapájanie verejnosti

Mapa