Navigácia

Výber jazyka

Obsah

1

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:                             Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

Kód ITMS2014+:                           310011L452

Prijímateľ:                                       Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Miesto realizácie projektu:          Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo, Oravská Polhora

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:            Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:                        OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                    1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                               1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:                                       OPKZP-PO1-SC111-2017-23

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 08/2018 - 2/2019

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:        96 290,00 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                      91 475,50 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                       4 814,50 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania 850 kusov nových domácich kompostérov. Predchádzanie vzniku s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej len „ BRKO“) kompostovaním je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. Projekt rieši zakúpenie domácich kompostérov s objemom 1050 litrov pre 850 domácností nachádzajúcich sa v obci Oravská Polhora. Súčasťou dodania kompostéru bude aj informačná brožúra, ktorá bude jednoducho a zrozumiteľne popisovať celý proces kompostovania až po fázu využitia kompostu v domácnostiach (v súlade s požiadavkou na obsah informačných letákov). 

 

Hlavná aktivita projektu:

  • Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov do domácností

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo1

www.op-kzp.sk

15

www.sazp.sk

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu

KOMPOSTUJME BIOLOGICKÝ ODPAD

 

AKÉ MATERIÁLY VIEME KOMPOSTOVAŤ?

Bioodpad z domácností

Zyšky ovocia a zeleniny (aj citrusy), pečivo (chlieb, rohlíky, žemle), kávové a čajové zvyšky, zvyšky z jedál (zemiaky, cestoviny, ryža), odumreté izbové kvety a ich zemina, papier znehodnotený potravinami, rozdrvené škrupiny z orechov a vajíčok.

Bioodpad zo záhrad

Zvyšky po pestovaní zeleniny, pokosená tráva, ostrihané stromčeky, opadané lístie, vypletá burina, piliny, hobliny, kôra zo stromov, stará zemina, trus z hospodárskych zvierat, popol z dreva. AKÉ

 

MATERIÁLY NIE SÚ VHODNÉ NA KOMPOSTOVANIE?

Do kompostoviska nedávajte kosti, mäso, mliečné výrobky, papier znehodnotený farbami a chemikáliami a samozrejme staré oleje, sklo, plasty, kovy, chemické látky, farby, lieky, batérie.

 

K AKÝM PROBLÉMOM DOCHÁDZA PRI KOMPOSTOVANÍ?

  • ZÁPACH - nevhodná skladba surovinovej skladby (veľké množstvo dusíkatých surovín); kompost obsahuje veľké množstvo vody, prípadne veľké množstvo bioodpadu na začiatku kompostovania.
  • PLESEŇ - pri umiestnení bioodpadu do kompostoviska nedošlo k jeho prekrytiu (zapracovaniu do kompostu); plesnivé zvyšky odstránime z kompostoviska, aby nedošlo k znehod noteniu kompostu.
  • HMYZ - prítomnosť väčšieho množstva hmyzu je spôsobená nedostatočným zakrytím kompostoviska. Ak na kompostovanie budete používať dážďovky, dávajte pozor na vlhkosť, teplotu a dostatok potravy pre dážďovky (zvyšky z ovocia a zeleniny, chlieb, pečivo, kávový výluh, čaj), pretože ináč môžu dážďovky kompost opustiť.

 

KDE A AKO POUŽÍVAŤ KOMPOST?

Kde používať kompost? Hotový kompost môžete používať v záhradke, kvetináčoch, okolo okrasných stromčekov, ovocných stromov s vrstvou kompostu do 3 cm. Vo väčšom rozsahu ho môžete využiť pri jesenných úpravách záhradky alebo hriadok. Ako používať kompost? Kompost môžete zapracovať do zeme zarýľovaním alebo v jarných mesiacoch pri výseve alebo výsadbe. Môžete ho zamiešať do zeminy alebo vytvoriť z neho vrchnú prikrývku, z ktorej postupne výživné látky a mikroorganizmi prejdú do pôdy.