Navigácia

Výber jazyka

Obsah

1

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:                             Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Oravskej Polhore

Kód ITMS2014+:                           310011L452

Prijímateľ:                                       Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Miesto realizácie projektu:          Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo, Oravská Polhora

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:            Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:                        OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                    1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                               1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:                                       OPKZP-PO1-SC111-2017-23

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 08/2018 - 2/2019

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:        96 290,00 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                      91 475,50 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                       4 814,50 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania 850 kusov nových domácich kompostérov. Predchádzanie vzniku s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (ďalej len „ BRKO“) kompostovaním je v hierarchii odpadového hospodárstva na najvyššom mieste – pretože odpad vôbec nevznikne. Projekt rieši zakúpenie domácich kompostérov s objemom 1050 litrov pre 850 domácností nachádzajúcich sa v obci Oravská Polhora. Súčasťou dodania kompostéru bude aj informačná brožúra, ktorá bude jednoducho a zrozumiteľne popisovať celý proces kompostovania až po fázu využitia kompostu v domácnostiach (v súlade s požiadavkou na obsah informačných letákov). 

 

Hlavná aktivita projektu:

  • Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov do domácností

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo1

www.op-kzp.sk

15

www.sazp.sk

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu