Navigácia

Výber jazyka

Obsah

logo

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy č.s. 424 v Oravskej Polhore

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:                             Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy č.s. 424 v Oravskej Polhore

Kód ITMS2014+:                           310041G597

Prijímateľ:                                       Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Miesto realizácie projektu:          Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo, Oravská Polhora

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:            Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:                        OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                    4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                               4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov SR

Kód výzvy:                                       OPKZP-PO4-SC431-2017-19

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 2/2016-01/2020

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:        618 818,37 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                      587 877,45 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                       30 940,92 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Cieľom projektu zateplenia objektu materskej školy je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy v obci Oravská Polhora. Parciálnymi cieľmi projektu je zateplenie obvodového plášťa budovy, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, vytvorenie bezbariérového vstupu do hlavnej časti budovy MŠ a aktualizácia výzoru a vzhľadu budovy súdobovými architektonickými formami. Pôdorys budovy MŠ sa nemení. 

Naplnením parciálnych cieľov žiadateľ dosiahne zníženie potreby energie na vykurovanie o 60,75 %. Realizáciou plánovaných opatrení navrhnutých energetickým auditom dosiahne obec zníženie celkovej spotreby energie o  185 599 kWh/rok. Popri znížení energetickej náročnosti dôjde taktiež k zníženiu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia. Realizáciou projektu sa prispeje  k zníženiu ekonomickej náročnosti prevádzky materskej školy a k ochrane životného prostredia na predmetnom území.

 

Hlavná aktivita projektu:

  • Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy č.s. 424 v Oravskej Polhore

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo1

www.op-kzp.sk

logo5

www.siea.sk

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu