Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oravská Polhora 

 

Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 - 2022

PHSR 2015 - 2018 (aktualizácia 2015 - 2022)

 


 

Program rozvoja obce Oravská Polhora na roky 2015 - 2018


OBLASŤ: Činnosť obecného úradu

 • vytvorenie osobitnej kancelárie na urýchlené riešenie ROEP, vysporiadávania pozemkov pod miestnymi komunikáciami a pomoc občanom pri riešení majetkoprávnych vzťahov k pozemkom
 • reorganizácia obecného úradu a personálne zmeny
 • vytvorenie centra prvého kontaktu - občania budú môcť riešiť všetky náležitosti na jednom mieste v jednej kancelárii.
 • zriadenie obecného podniku služieb


OBLASŤ: Investície obce

 • dostavba vodovodu z Hlasnej rieky a postupné rozširovanie obecnej vodovodnej siete
 • úspešné ukončenie projektu budovania kanalizácie v obci
 • urýchlené vysporiadávanie miestnych komunikácií, budovanie inžinierskych sietí, odvodnenie a úpravy povrchov obecných ciest = sprístupnenie pozemkov pre výstavbu rodinných domov
 • dokončenie modernizácie a prístavby požiarnej zbrojnice
 • rekonštrukcia a rozšírenie hornej materskej školy
 • získať nové moderné a bezpečné hasičské vozidlo


OBLASŤ: Životné prostredie a vzhľad obce

 • zabezpečiť protipovodňovú ochranu obce
 • majetkoprávne vysporiadať a zabezpečiť reguláciu miestnych potokov
 • využiť parkovisko pri nákupnom stredisku pre zriadenie tradičnej obecnej tržnice
 • skvalitniť údržbu verejných priestranstiev; v maximálnej miere využiť nezamestnaných na zabezpečenie starostlivosti a údržby obecnej zelene

 

OBLASŤ: Kultúra a šport

 • vytvoriť vhodné priestory pre založenie umeleckej školy v obci (hudobná)
 • využiť priestory budovy TJ na futbalovom ihrisku pre zriadenie verejne prístupného fitness centra
 • dobudovať a rozšíriť areál futbalového ihriska nielen pre športové vyžitie ale aj pre kultúrno spoločenský život = detské ihrisko, tréningové ihrisko pre rozličné športy, malý obecný amfiteáter s možnosťou zriadenia letného kina
 • podporovať činnosť spolkov a združení v obci, aktívnych občanov reprezentujúcich obec doma i v zahraničí
 • organizovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré majú v obci tradíciu
 • zvýšiť úsilie o zápis gajdošskej kultúry do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
 • spracovať koncepciu výstavby cyklotrás v katastri obce

 

OBLASŤ: Spolupráca a propagácia obce

 • rozvíjať spoluprácu s okolitými obcami ale aj susedným Poľskom pri realizácii spoločných projektov
 • aktívne prezentovať obec doma i v zahraničí s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu
 • rozvíjať aktívnu spoluprácu s podnikateľmi pri tvorbe nových pracovných miest v obci