Navigácia

Výber jazyka

Obsah

loga

Rekonštrukcia kotolne na biomasu v OÚ a KD obce Oravská Polhora

kotolna

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v OÚ a KD obce Oravská Polhora

Kód ITMS2014+: 310041P605

Prijímateľ: Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo, Oravská Polhora

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program: OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 02/2019-10/2019

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:  21.11.2018

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          184 926,93 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                       175 680,58 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                           9 246,35 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Predmetom projektu je výmena zdroja vykurovania objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Oravská Polhora. Stav obecnej budovy slúžiacej akoadministratívny priestor a kultúrne a spoločenské centrum je v súčasnosti nevyhovujúci z pohľadu energetickej efektívnosti (vrátane súvisiacich emisiískleníkových plynov), z hľadiska kvality vnútorného prostredia a ekonomiky. Navrhovaný projekt rieši posledný významnejší aspekt týkajúci sa energetickej účinnosti budovy - inštaláciu nového zdroja vykurovania. Energetický auditpreukázal potrebu zlepšenia energetickej efektívnosti. Realizáciou prác, ktoré sú predmetom tohto projektu dôjde k zníženiu energetickej náročnosti tejto budovy,v ktorej je sústredená väčšina základných služieb (obecný úrad) resp. v nej prebieha väčšina komunitných aktivít pre obyvateľov obce.

Hlavná aktivita projektu:

  • Rekonštrukcia kotolne nabiomasu v OÚ a KD obce Oravská Polhora

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo1

www.op-kzp.sk

logo5

www.siea.sk

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu