Navigácia

Výber jazyka

Obsah

plagat

  • Názov projektu: Projekt opatrení v obci Oravská Polhora na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi
  • Kód projektu: NFP310020AUG4
  • Harmonogram realizácie projektu: marec 2022 - november 2022
  • Financovanie: 
    • 1AB1 - Kohézny fond – prostriedky EÚ: 168 586,72 €
    • 1AB2 - Kohézny fond – spolufinancovanie ŠR: 19 833,73 €
    • 9020 - Vlastné verejné: 9 916,87 €

Stručný popis projektu: 

Predmetom projektu opatrení v obci Oravská Polhora na prispôsobovanie sa zmene klímy ekosystémovými prístupmi je realizácia dvoch stavebných objektov, prostredníctvom ktorých chce obec reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zadržanie, absorbovanie a čiastočné využitie dažďovej vody v urbanizovanom priestore obce. Prostredníctvom realizácie projektu sa tak v dvoch lokalitách nachádzajúcich sa v zastavanom území obcí uskutočnia stavebné práce, ktoré zásadným spôsobom pozitívne ovplyvnia retenčnú schopnosť územia, čím prispejú k lepšej adaptácii obce na neustále sa meniacu klímu. Miestom realizácie projektu je obec Oravská Polhora, ktorá je najsevernejšou obcou Slovenska s charakteristickými ťažkými klimatickými podmienkami. Projekt tvoria dva samostatné funkčné celky – stavebné objekty: SO1 – vodozádržné opatrenia pri futbalovom štadióne ; SO2 – zmena druhu povrchu územia.