Obsah

zberny dvor

Stručný popis projektu:

Schválením novej legislatívy v odpadovom hospodárstve došlo k zmene nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území obce. Výrobcovia majú povinnosť prostredníctvom  „OZV“ postarať sa o odpady, ktoré tvoria súčasť komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpady a batérie a akumulátory). Obec ma povinnosť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva postarať sa o BRO zo záhrad, parkov a cintorínov, objemný odpad, DSO, jedlé oleje a tuky a odpady z domácnosti s obsahom škodlivín. Pre efektívne zavedenie zberu týchto komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a DSO od občanov obce je nutná potreba vybudovania zberného dvora (ZD). Týmto sa napomôže k naplneniu cieľov POH SR na roky 2016-2020. ZD bude uzatvorený a oplotený areál, so spevnenou plochou, osvetlením a chránený kamerovým systémom. Stavebná časť bude pozostávať zo spevnených plôch, garáže, skladu, kancelárie a váhy. Na spevnenej ploche budú umiestnené kontajnery pre zhromažďovanie odpadov podľa jednotlivých druhov. V sklade odpadov a prislúchajúcich kontajneroch sa budú zhromažďovať ostatné odpady (šatstvo, textílie a jedlé oleje a tuky) a odpady z domácností s obsahom škodlivín. Súčasťou skladu bude aj vyčlenený priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie. Na spevnenej ploche budú vo veľkoobjemových kontajneroch zhromažďované: DSO, BRO a objemný odpad. Vyzbieraný BRO a DSO budú upravované drvením. ZD bude vybavený traktorom s vlečkou a nosičom kontajnerov a kolesovým nakladačom, ktorého príslušenstvom je  drvič DSO a drvič BRO. Súčasťou projektu je aj osvetová činnosť pre obyvateľov, ktorá napomôže k efektívnemu využívaniu ZD.

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:                             Zberný dvor Oravská Polhora

Kód ITMS2014+:                           310011B151

Prijímateľ:                                       Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora

Miesto realizácie projektu:          Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo, Oravská Polhora

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:            Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:                        OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                   1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                               1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy:                                       OPKZP-PO1-SC111-2016-10 - 10

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 3/2016 - 3/2019

 

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:        818 504,47 EUR

Maximálna výška NFP (95 %):                      777 579,25 EUR

Výška spolufinancovania (5 %):                       40 925,22 EUR

 

Fotodokumentácia z projektu: 

1 3 4 5 12 2 6 7

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo1

www.op-kzp.sk

15

www.sazp.sk

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu

Informačná brožúra o separovaní odpadov

Videoreportáž o projekte č.1

Videoreportáž o projekte č. 2