Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Zberný dvor

zberny dvor

Stručný popis projektu:

Schválením novej legislatívy v odpadovom hospodárstve došlo k zmene nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území obce. Výrobcovia majú povinnosť prostredníctvom  „OZV“ postarať sa o odpady, ktoré tvoria súčasť komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpady a batérie a akumulátory). Obec ma povinnosť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva postarať sa o BRO zo záhrad, parkov a cintorínov, objemný odpad, DSO, jedlé oleje a tuky a odpady z domácnosti s obsahom škodlivín. Pre efektívne zavedenie zberu týchto komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a DSO od občanov obce je nutná potreba vybudovania zberného dvora (ZD). Týmto sa napomôže k naplneniu cieľov POH SR na roky 2016-2020. ZD bude uzatvorený a oplotený areál, so spevnenou plochou, osvetlením a chránený kamerovým systémom. Stavebná časť bude pozostávať zo spevnených plôch, garáže, skladu, kancelárie a váhy. Na spevnenej ploche budú umiestnené kontajnery pre zhromažďovanie odpadov podľa jednotlivých druhov. V sklade odpadov a prislúchajúcich kontajneroch sa budú zhromažďovať ostatné odpady (šatstvo, textílie a jedlé oleje a tuky) a odpady z domácností s obsahom škodlivín. Súčasťou skladu bude aj vyčlenený priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie. Na spevnenej ploche budú vo veľkoobjemových kontajneroch zhromažďované: DSO, BRO a objemný odpad. Vyzbieraný BRO a DSO budú upravované drvením. ZD bude vybavený traktorom s vlečkou a nosičom kontajnerov a kolesovým nakladačom, ktorého príslušenstvom je  drvič DSO a drvič BRO. Súčasťou projektu je aj osvetová činnosť pre obyvateľov, ktorá napomôže k efektívnemu využívaniu ZD.

Základné informácie o projekte:

 • Názov projektu: Zberný dvor Oravská Polhora
 • Kód ITMS2014+: 310011B151
 • Prijímateľ: Obec Oravská Polhora, Oravská Polhora 454, 029 47 Oravská Polhora
 • Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo, Oravská Polhora
 • Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Implementačná agentúra: Slovenská agentúra životného prostredia
 • Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
 • Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
 • Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10 - 10
 • Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 3/2016 - 3/2019

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

 • Celková výška oprávnených výdavkov:        818 504,47 EUR
 • Maximálna výška NFP (95 %):                      777 579,25 EUR
 • Výška spolufinancovania (5 %):                       40 925,22 EUR

Fotodokumentácia z projektu: 

1 3 4 5 12 2 6 7

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

logo1

www.op-kzp.sk

15

www.sazp.sk

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu

Informačná brožúra o separovaní odpadov

Videoreportáž o projekte č.1

Videoreportáž o projekte č. 2

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

vatra

katolicka akcia

kl

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10
1
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kvalita ovzdušia

 

Aktuálna teplota

24.6.2024 09:06

Aktuálna teplota:

18.4 °C

Vlhkosť:

62.4 %

Rosný bod:

11.1 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Hlavná 454/400
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00