Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Oravská Polhora

123  

  • Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Oravská Polhora
  • Kód projektu: NFP302020H415
  • Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 223 676,38 EUR
  • Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 212 492,56 EUR

Stručný popis projektu:

V súlade s globálnym cieľom IROP a so špecifickými cieľmi prioritnej osi 2 IROP je hlavným cieľom projektu rozšírenie kapacity Materskej školy v Oravskej Polhore (MŠ). Tento cieľ bude dosiahnutý nadstavbou a stavebnými úpravami existujúcej budovy MŠ najmä vytvorením 1 novej triedy v nadstavbe objektu. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie kapacity MŠ o 20 detí. Ďalším cieľom projektu je rozšírenie opatrení zameraných na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí úplnou debarierizáciou objektu a vytvorením priestorov pre posilnenie inkluzívnych prvkov výchovy.

Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie celkovej kapacity objektu materskej školy o 20 detí, čím sa vytvoria podmienky pre zabezpečenie dostupnosti verejnej služby predprimárneho vzdelávania a elimináciu nevybavených žiadostí o umiestnenie detí z dôvodu nedostatočnej kapacity MŠ. Súčasťou projektu je aj súvisiace rozšírenie vybavenia kuchyne MŠ, bezbariérová úprava hygienických priestorov, vnútorné vybavenie, opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti ako aj rozšírenie detského ihriska o nové prvky. Prostredníctvom projektu dôjde k renovácii verejnej budovy a rozšíreniu jej podlahovej plochy, podpore rozšírenia areálu materskej školy a k doplneniu materskej školy materiálno-technickým vybavením. Uvedenými aktivitami sa dosiahne priamy príspevok k napĺňaniu špecifického cieľa č. 2.2.1 IROP, ktorým je zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a navyše sa dosiahne aj zvýšenie kvality a inkluzívnosti výchovného procesu. Pre ďalšiu skupinu užívateľov výsledkov projektu – rodičov detí bude realizácia projektu znamenať zlepšené podmienky na zosúladenie súkromného a pracovného života a vytvorenie podmienok vhodných pre začlenenie sa do pracovného procesu.

Hlavné aktivity projektu:

  • Rozširovanie kapacít materskej školy nadstavbou a zmenou dispozície existujúcej budovy - pre zvýšenie kapacity materskej školy sa v predkladanom projekte navrhuje vytvorenie 1 triedy so spálňou, herňou s kapacitou 20 detí s prislúchajúcim zázemím a multifunkčnou miestnosťou pre inkluzívne vzdelávanie celej materskej školy. Nové priestory budú vytvorení prostredníctvom nadstavby existujúcej budovy čím sa vytvorí 3. nadzemné podlažie. V priestoroch nadstavby je navrhnuté vytvorenie 1 kmeňovej triedy pre 20 detí, na ktoré nadväzuje samostatná spálňa. Z herne bude prístupná aj umyváreň s WC pre deti. Na podlaží sa bude nachádzať aj WC pre imobilnú osobu. Súčasťou vytvorených priestorov je aj potrebné zázemie – šatňa, herňa a príručným skladom. V nadstavbe sa vytvára aj multifunkčná miestnosť so zázemím pre zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania celej materskej školy. Nové priestory učebne sú v zmysle legislatívy určené pre 20 detí. Nové priestory sú vytvárané bezbariérovým spôsobom, takže podľa potreby je možné ich využívanie aj deťmi so zdravotným znevýhodnením. Pre zdravotne postihnutých užívateľov sú bezbariérovo riešené sociálne zariadenia a pre pohyb po existujúcom schodisku je navrhovaná posuvná konštrukcia. Po realizácii bude mať objekt materskej školy 3 triedy.
  • Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy a prvky detského ihriska - v rámci vonkajších pohybových aktivít detí bude dodatočne vybavené existujúce ihrisko s cieľom vytvoriť moderné multifunkčné ihrisko s preliezkami a hojdačkami. Prvky detského ihriska spĺňajú potrebné bezpečnostné európske normy. Vybudovaním multifunkčného ihriska vznikne estetické, moderné, motivujúce a hlavne bezpečné prostredie pre vonkajšie pohybové aktivity detí.  
  • Materiálovo-technické vybavenie tried, kuchyne a jedálne materskej školy - materiálovo-technické vybavenie triedy, spálne, umyvárne a šatne pozostáva zo stolov stoličiek, nábytkovej zostavy, koberca, ležadiel vrátane matracov, šatňových skriniek, lavičiek, kúpeľňových poličiek a tiež rebrín a gymnastického koberca v multifunkčnej miestnosti. Vybavenie kuchyne a jedálne tvoria elektrický varný kotol, multifunkčný mixér, nerezové regály a výdajový stôl na jedlá, stoly a stoličky do jedálne v súvislosti s nárastom počtu detí v MŠ. Uvedené prvky vybavenia majú dobu použiteľnosti dlhšiu ako 1 rok a sú triedené ako kapitálové výdavky.
  • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ - súčasťou projektu sú aj opatrenia zamerané na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ. Hlavnú tepelnú izoláciu podkrovných priestorov tvorí minerálna vlna vložená medzi väzníky do konštrukcie krovu s hrúbkou 170 mm, doplnkovú vrstvu tvorí izolácia vložená do pomocného roštu sadrokartónu s hrúbkou 130 mm.

Výsledky projektu:

Po realizácii predkladaného projektu bude celková kapacita materskej školy v obci Oravská Polhora navýšená o 20 detí. Vďaka realizácii tohto projektu dôjde k vytvoreniu priestorových podmienok na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania pre všetky deti v obci, ktorých rodičia prejavia záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v obecnej MŠ. Realizáciou projektu sa eliminujú nevybavené žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa z dôvodu nedostatočnej kapacity materskej školy. Tým sa vytvoria vhodné podmienky umožňujúce zaradenie rodičov, najmä matiek, do pracovného prostredia. Najmä v poslednom období obec eviduje zo strany rodičov zvýšený záujem o zaradenie detí do predškolskej výchovy z dôvodu záujmu rodičov pokračovať v pracovnom zaradení a tak zlepšiť finančné podmienky rodiny. Realizácia projektu tak prispeje aj k zlepšeniu socio-ekonomických podmienok obyvateľov obce ako aj zvýšeniu intenzity hospodárskej činnosti v regióne vďaka uvoľneniu pracovných kapacít. Realizácia projektu je dôležitá aj z pohľadu ďalšieho rozvoja obce, ktorá v rámci územného plánu predpokladá ďalšie rozširovanie individuálnej bytovej výstavby. Dostupnosť verejnej infraštruktúry predprimárneho vzdelávania je jedným zo základných predpokladov rozvoja a rozširovania obce.

Fotodokumentácia: 

1) Stavebné práce a vybavenie triedy

1 2 3 4 5 5 6

2) Prvky detského ihriska

7 8 8 9

3) Vybavenie školskej kuchyne

10 11 12

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

22

www.mpsr.sk

13

Odbor SORO pre IROP na VÚC Žilinský samosprávny kraj

 

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

vatra

katolicka akcia

kl

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10
1
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kvalita ovzdušia

 

Aktuálna teplota

18.6.2024 16:06

Aktuálna teplota:

26.9 °C

Vlhkosť:

44.7 %

Rosný bod:

13.9 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Hlavná 454/400
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00