Navigácia

Výber jazyka

Obsah

polhorcek

Stručný popis projektu

Obec Oravská Polhora patrí do skupiny veľkých obcí. Súčasný počet obyvateľov obce je 3 970. Hlavným zámerom projektu vytvoriť vyhovujúce podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života pre pracujúcich rodičov, prostredníctvom prevádzkovania detského kútika Polhorček, v ktorom deťom v predškolskom veku od 3 rokov a deťom v povinnej školskej dochádzke do 9 rokov budú poskytované flexibilné formy starostlivosti. V detskom kútiku budú zamestnané 2 vychovávateľky, ktoré budú zabezpečovať flexi formy starostlivosti pre približne 10 a viac detí. Tento kútik bude zriadený v priestoroch budovy kultúrno-športového centra, ktorá je vo vlastníctve obce. V rámci aktivity č. 1 projektu bude teda zriadené novovytvorené zariadenie poskytujúce flexibilné formy starostlivosti o deti. Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života rodičov s rodičovskými povinnosťami a tým zvýšiť kvalitu života týchto rodín. 

 

Projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít:

Aktivita 1 - "Rodina a práca".

Táto aktivita zahŕňa flexibilnú formu starostlivosti pre deti vo veku od 3 do 9 rokov. Túto starostlivosť budú zabezpečovať 2 vychovávateľky. Flexibilná forma starostlivosti bude poskytovaná v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod., ktorá je upravená aj v Prevádzkovom poriadku detského kútika Polhorček. Deti v tomto zariadení budú rozvíjať svoj intelekt formou nových spôsobov výchovy - jazykové okienka, environmentálna výchova, tvorivé dielne, cvičenie a práca s telom, zdravá výživa atď.

Aktivita 2 - "Flexibilné formy práce".

V rámci realizácie aktivity dôjde k vytvoreniu 6 pracovných miest pre matky s rodičovskými povinnosťami s flexibilnou pracovnou dobou a na kratší pracovný čas, čo umožní vytvoriť vyhovujúce podmienky pre zosúladenie ich rodinného a pracovného života. Uchádzačky o zamestnanie (matky s rodičovskými povinnosťami) musia spĺňať podmienky výzvy. V rámci projektu bude vytvorených 6 pracovných miest, ktoré budú prioritne určené pre ženy na rodičovskej dovolenke formou vytvorenia flexibilného pracovného miesta. Predmetná aktivita priamo nadväzuje na aktivitu č. 1 nakoľko starostlivosť o deti zamestnancov pracujúcich na flexibilnom pracovnom mieste (v rámci aktivity č. 2) bude zabezpečená vo vzniknutom Detskom kútiku Polhorček. 

 

Cieľovými skupinami projektu sú v zmysle výzvy nasledovné osoby:  

  • ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke - osoby s rodičovskými povinnosťami, ktoré majú špecifické nároky na starostlivosť o dieťa. Vo väčšine prípadov sa jedná o nepravidelnú starostlivosť (napr. 2 - 3 v priebehu týždňa)
  • uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami - osoby evidované na ÚPSVaR ako uchádzači o zamestnanie s požiadavkou na zabezpečenie starostlivosti o dieťa počas absolvovania pracovných pohovorov, rekvalifikačných kurzov a pod.
  • záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami - potenciálni uchádzači o zamestnanie s požiadavkou na zabezpečenie starostlivosti o dieťa počas absolvovania pracovných pohovorov, rekvalifikačných kurzov a pod. 
  • uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života - napr. osoby s väčším počtom detí.
  • záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života
  • zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami - potenciálna cieľová skupina projektu. V prípade požiadavky zamestnancov, resp. SZČO bude rozšírená starostlivosť o deti v detskom kútiku so schválených max. 3 hodín (po schválení prevádzky príslušným úradom).