Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Fauna a flóra

Flóra Oravskej Polhory

Súkromné hospodárenie a zavádzanie smrekových monokultúr umožnili druhotné rozširovanie druhov so širokou ekologickou amplitúdou po celom území a popri lesných cestách až na horské lúky. Nad hornou hranicou lesa - ktorá je tu vplyvom pastierskej činnosti v minulosti znížená na kótu 1020 m n m. - je vyvinutý subalpínsky a alpínsky stupeň. Pre najvyšší alpínsky stupeň, ktorý je obmedzený len na samotný vrchol Babej hory a hrebeň je charakteristická prítomnosť vysokohorských druhov. Patrí tu veternica narcisokvetá (Anemone narcissiflora), poniklec biely (Pulsatilla alba), rozchodník alpínsky (Sedum alpestre), soldanelka karpatská (Soldanella carpatica). V subalpínskom stupni nachádzame spoločenstvá so psicou tuhou (Nardus stricta), ďalej čučoriedku obyčajnú (Vaccinum myrtillus), brusnicu obyčajnú (Vaccinum vitisidea), podbelicu alpínsku (Homogyne alpina), starčeka subalpínskeho (Senecio subalpinus). Endemitom Babej hory je rožec alpinsky babiohorský (Cerastium alpinum ssp. babiogonnse).

Výskyt endemitov sa vzťahuje k vrcholovým polohám najvyšších polôh fytogeografického okresu Západné Beskydy s extrémnymi stanovištnými podmienkami. Z najvýznamnejších druhov tu patria skalnica horská (Sempervivum montanum), kostrava pestrá (Festuca versicolor). Z karpatských subendemitov sa tu nachádzajú zvonček hrubokoreňový (Campanulla serata), zubačka žľaznatá (Dentaria glandulosa), či kostrava pestrá (Festuca versicolor).Z červeného zoznamu vzácnych a ohrozených druhov Slovenska tu bol zanamenaný kriticky ohrozený druh Sphagnum platyphyllum , na Slovensku sú známe len štyri lokality tohto rašeliníka.

Veková štruktúra lesných porastov je rôznoveká s druhovým zastúpením hlavne smreka, jedle, borovice, smrekovca a listnáčov brezy, jelše, jarabiny, vŕby, osiky, javora a buka. V súčasnosti je hlavnou drevinou smrek, ktorý vytvára v rôznych nadmorských výškach čisté a zmiešané porasty hlavne s jedľou a bukom. Lesné porasty sú v prevažnej miere poškodené biotickými škodlivými činiteľmi ako lykožrútom, podpňovkou, hnilobou, ohryzom zverou a pastvou dobytka. Z abiotických činiteľov je to najmä vietor, sneh a podmáčanie. V niektorých častiach je les s výrazným imisným zaťažením, hlavne v oblasti Babej hory. Najrozšírenejšou SLT (skupinou lesných typov) je buková jedlina, jedľová bučina, jedľová bučina so smrekom.

Fauna Oravskej Polhory

Pri živočíchoch podobne ako pri rastlinstve a zväčša v závislosti od neho pozorujeme vertikálnu zonálnosť, pričom zastúpenie jednotlivých druhov živočíchov vo vegetačných stupňoch je voľnejšie. Na zloženie živočíšstva okolia Oravskej Polhory mala v posledných storočiach zásadný vplyv ľudská činnosť.

Z obojživelníkov v oblasti Babej hory žije napr. ropucha obyčajná (Bufo bufo), kunka žltohnedá (Bombina variegata), skokan hnedý (Rana temporaria), mlok karpatský (Triturus ontandoni), mlok vrchovský (Triturus alpestris). Z plazov je to jašterica živorodá (Lacerta vivipara), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), slepúch tmavý (Anguis fragilis), užovka obyčajná (Natrix natrix) a vretenica obyčajná (Vipera berus) a i.

Druhovo najbohatšia zo všetkých stavovcov tohto územia je trieda vtákov. Kataster obce je súčasťou CHVÚ Horná Orava vyhláseného na ochranu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov z ktorých sa tu vyskytuje kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov holniak (Tetrao tetrix), bocian biely (Ciconia ciconia) a bocian čierny (Ciconia nigra), ďateľ čierny (Dryocopus martius), žlna sivá (Picus canus), prepelica poľná (Coturnix coturnix). Hlavným cieľom ochrany je dosiahnutie a zachovanie priaznivého stavu uvedených druhov. Pre stupeň lesa sú charakteristické spevavce, z nich spomenieme pinku obyčajnú (Fringilla coelebs), kôrovníka dlhoprstého (Certhia familiaria), sýkorku čiernohlavú (Parus montas), sýkorku chochlatú (Parus cristatus), stehlíka číížavého (Carduelis spinus), králika zlatohlavého (Regulus regulus) a hýla obyčajného (Pyrrhula pyrrhula). Nad hornou hranicou lesa sa objavujú už len prevažne svojrázne horské, resp. vysokohorské druhy. Z vtákov napr. labtuška vrchovská (Anthus spinoletta) a vrchárka.

Na viaceré druhy je bohatá aj fauna cicavcov. V hlbokých lesoch Babej hory žije medveď hnedý (Ursus arctos), vlk obyčajný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx). Bežne sa tu vyskytuje kuna hôrna (Martes martes), lasica hranostaj (Mustela erminea), lasica obyčajná (Mustela nivalis). Raticovú zver reprezentuje srnec hôrny (Capreolus capreolus), jeleň lesný (Cervus elaphus) a sviňa divá (Sus scrofa).

Pri svojom pobyte v prírode sa preto správajme tak, aby sme z pozorovania týchto druhov - často vzácnych a chránených - mali potešenie nielen my, ale aj tí, čo prídu po nás!

Obec

Pozvánky na podujatia

vatra

katolicka akcia

kl

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10
1
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kvalita ovzdušia

 

Aktuálna teplota

24.6.2024 08:06

Aktuálna teplota:

17.0 °C

Vlhkosť:

73.4 %

Rosný bod:

12.2 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Hlavná 454/400
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00