Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Ochrana ovzdušia

Smogové situácie

 

Pod pojmami "smogová situácia" a "závažná smogová situácia" môžeme rozumieť znečistené ovzdušie v takej miere, kedy už pri krátkodobom vystavení obyvateľstva môže dôjsť k poškodeniu ich zdravia. Nakoľko sa v našej obci zatiaľ nenachádza monitorovacia stanica, ktorá by stanovovala koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, odporúčame sa pri sledovaní znečistenia sústrediť na  index kvality ovzdušia (IKO) určený pre stanicu v Oščadnici. Jedná sa o obec s podobným typom zástavby ako v Oravskej Polhore ležiacu taktiež v údolí. Keďže sa však v prípade Oščadnice jedná o plynofikovanú obec (takmer 60% domov má plynovú prípojku), podmienky v zime môžu byť u nás o niečo horšie. 

Smogová situácia sa vyhlasuje v prípade, ak sa na monitorovacej stanici nameria pre jednu z týchto znečisťujúcich látok: oxid siričitý, oxid dusičitý, prachové častice o priemere 10 µm a prízemný ozón, väčšia koncentrácia v ovzduší ako je hodnota informačného alebo výstražného prahu pre tieto látky za podmienky:

 • Ozón:
  • Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje po prekročení informačného prahu 180 µg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.
  • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 240 µg/m3 vyjadreného ako jednohodinový priemer.
 • PM10:
  • Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje po prekročení informačného prahu 100 µg/m3 vyjadreného ako 12⁠-⁠hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne ak podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu informačného prahu.
  • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 µg/m3 vyjadreného ako 12⁠-⁠hodinový kĺzavý priemer koncentrácie častíc PM10 a súčasne ak podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu nasledujúcich 24 hodín pod hodnotu výstražného prahu.
 • SO2, NO2:
  • Výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 500 µg/m3 pre SO2 a 400 µg/m3 pre NO2, vyjadreného ako priemerná hodinová koncentrácia znečisťujúcej látky počas troch po sebe nasledujúcich hodín na miestach reprezentujúcich kvalitu ovzdušia pre aspoň 100 km2 alebo celú zónu alebo aglomeráciu podľa toho čo je menšie. Ďalšou podmienkou vyhlásenia smogovej situácie je očakávané pretrvávanie nepriaznivých rozptylových podmienok podľa meteorologickej predpovede počas nasledujúcich 24 hodín.

O vzniku, pretrvávaní alebo ukončení závažnej/smogovej situácie sa verejnosť dozvie prostredníctvom oznámenia, ktoré vydá SHMÚ do štyroch hodín od identifikovania smogovej situácie. Oznámenie sprostredkuje verejnosti aj obec bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie od SHMÚ na informačnej tabuli, na svojom webovom sídle, v miestnom rozhlase a verejnoprávne médiá (televízia a rádio) do dvoch hodín od ich doručenia od SHMÚ. Pri pretrvávaní smogovej situácie verejnoprávne médiá oznamujú túto informáciu min. 2 krát denne, a to najmenej jedenkrát do 7. hodiny a najmenej jedenkrát po 17. hodine. Aj stránka dnesdycham.sk upozorňuje na výskyt smogovej situácie počas celej jej doby trvania.

Závažná/smogová situácia sa skončí v prípade, že koncentrácia žiadnej znečisťujúcej látky neprekračuje príslušnú prahovú hodnotu a tento stav trvá:

 • súvisle 24 hodín a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede nie je odôvodnené predpokladať opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty v priebehu nasledujúcich 24 hodín,
 • alebo najmenej 3 hodiny a podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia na základe meteorologickej predpovede je takmer vylúčené opätovné prekročenie príslušnej prahovej hodnoty v priebehu nasledujúcich 24 hodín.

Čo robiť počas závažnej/smogovej situácie?

 • Obmedziť pobyt vonku podľa aktuálnej úrovne kvality ovzdušia.
 • Pri pobyte vonku nevyvíjať namáhavé fyzické aktivity, ktoré by viedli k zvýšenej intenzite dýchania (fyzické práce, šport a pod.).
 • Obmedziť vetranie, miestnosti vetrať krátko a intenzívne na cca 3 – 4 minúty.
 • Zahájiť včas a účinne liečbu pri prvých príznakoch ochorenia dýchacieho ústrojenstva alebo iných zdravotných problémov.
 • Pre viac odporúčaní kliknite sem Ako sa chrániť

Znečisťujúce látky v ovzduší a ich vplyv

 

Dýchame od okamihu, keď sa narodíme, dovtedy, kým neumrieme. Je to základná a nepretržitá potreba nielen pre nás, ale aj pre všetko živé na Zemi. Nízka kvalita ovzdušia ovplyvňuje nás všetkých: škodí nášmu zdraviu, ekosystémom, ako aj životnému prostrediu, čo vedie k hospodárskym stratám.

 • Prachové častice (PM10 a PM2,5)

Prachové častice sú drobné častice alebo kvapôčky s aerodynamickým priemerom menším ako 10 μm (PM10), resp. 2,5 μm (PM2,5). Označenie "PM" pochádza z anglického particulate matter, zahŕňa však tuhú aj kvapalnú fázu. PM2,5 sa nazývajú jemnou veľkostnou frakciou. PM rozptýlené v ovzduší tvoria atmosférický aerosól. Prachové častice sa môžu buď priamo vypúšťať do ovzdušia, alebo sa doň dostávajú aj vírením častíc usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť).

 • Oxidy síry (SOx)

Oxid siričitý (SO2), oxid sírový (SO3) a aerosól H2SO4 sú vyjadrené ako oxidy síry (SOx)SO2 je bezfarebný reaktívny plyn, pri vyšších koncentráciách má silný dráždivý zápach. Oxid sírový je za normálnych podmienok bezfarebná kvapalina, pri ochladení polymerizuje na pekné lesklé biele ihličky.

 • Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy dusíka v kontexte kvality ovzdušia sú spoločným názvom oxidy dusíka označované oxid dusičitý (NO2) a oxid dusnatý (NO). NO2 je žltohnedý jedovatý plyn, NO je reaktívny plyn, ktorý rýchlo oxiduje na NO2. Oxidy dusíka, oxid uhoľnatý a prchavé organické látky vstupujú do reakcií, ktoré ovplyvňujú koncentrácie prízemného ozónu, sú tzv. prekurzormi O3.

 • Amoniak (NH3)

Amoniak v čistej forme sa za normálnych podmienok vyskytuje ako bezfarebný plyn. Má zásaditú povahu, je žieravý a dráždivý.

 • Benzo(a)pyrén (BaP)

Benzo(a)pyrén patrí do skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAH), tvorí žlté ihličkovité vo vode nerozpustné kryštály s teplotou topenia 179 °C. Je súčasťou jemnej frakcie atmosférického aerosólu.

 • Ozón (O3)

Ozón je trojatómová molekula kyslíka. Je to plyn veľmi dobre rozpustný vo vode, so silnými oxidačnými vlastnosťami, ktorý má akútne i chronické účinky na zdravie. Kým stratosférický ozón plní dôležitú úlohu ochrany pred škodlivým ultrafialovým žiarením slnka, troposférický (prízemný) ozón má nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, vegetáciu, architektonické stavby, a preto je zaradený medzi znečisťujúce látky.

 • Oxid uhoľnatý (CO)

Oxid uhoľnatý je bezfarebný jedovatý plyn bez chuti a zápachu, ktorý je vysoko toxický.

 • Nemetánové prchavé organické látky (NMVOC)

Nemetánové prchavé organické látky sú všetky organické zlúčeniny antropogénnej povahy iné ako metán, ktoré reakciou s oxidmi dusíka produkujú fotochemické oxidanty, z ktorých najvýznamnejší je ozón. Patria sem alkoholy, aldehydy, alkány, aromáty, ketóny a halogénované deriváty týchto látok. Riziko predstavuje často výbušnosť a vysoká horľavosť týchto látok.

Znečisťovanie ovzdušia

 

Znečistenie ovzdušia môže byť spôsobené prírodnými zdrojmi ako aj ľudskou činnosťou (antropogénne zdroje).  Prírodným zdrojom znečisťovania ovzdušia sú napríklad veterná erózia, vulkanická činnosť, prírodné požiare, peľ, ale aj tvorba prchavých organických látok rastlinami.

Ľudské činnosti taktiež významne prispievajú k zhoršovaniu kvality ovzdušia. Ide hlavne o priemyselné procesy, výrobu elektriny a tepla vrátane nezanedbateľného podielu vykurovania domácností a samozrejme dopravu – týka sa to na prvom mieste automobilov s naftovými motormi. V poľnohospodárskych oblastiach sa prejavuje vplyv sezónnych poľnohospodárskych prác. Stavebné a búracie práce tvoria zväčša krátkodobé emisie prachových častíc prevažne hrubšej veľkostnej frakcie.

Zdroje znečistenia

 • Energetika

Energetika sa významne podieľa na tvorbe emisií väčšiny znečisťujúcich látok uvoľňovaných do ovzdušia. Spaľovanie hnedého uhlia a lignitu, v súčasnosti stále využívané palivá, významne prispieva k znečisteniu ovzdušia najmä emisiami SOX. V budúcnosti sa s týmito palivami nepočíta, čo prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. V dôsledku zavádzania odlučovacích technológií sa postupne podarilo znížiť množstvo týchto látok vypúšťaných do ovzdušia. Energetika je najvýznamejším producentom emisií SOX, NOX a BaP.

 • Doprava

Doprava je významným zdrojom emisií oxidov dusíka (NOX) a oxidu uhoľnatého (CO).Najväčší podiel na emisiách z dopravy má cestná doprava, predovšetkým používanie dieselových nákladných, ale aj osobných vozidiel. V posledných rokoch nastala výrazná zmena používania verejnej dopravy, ktorá je nahrádzaná prepravou osobnými automobilmi. Zároveň sa zvýšila aj intenzita tranzitnej dopravy.

 • Vykurovanie domácností

Emisie z domácností resp. z lokálnych kúrenísk sú závažným problémom mnohých štátov vrátane Slovenska. Veľká časť našich domácností využíva na vykurovanie vlastné spaľovacie zariadenia. Pri spaľovaní tuhých palív v domácnosti vznikajú okrem žiadúceho tepla aj plynné a tuhé znečisťujúce látky, ktoré unikajú do ovzdušia. Ide o jemné aerosólové častice, ktoré sa podľa veľkosti delia na častice PM10 a PM2,5, ktoré predstavujú výrazné zdravotné riziko. V oblastiach kde sa na vykurovanie domácností používa tuhé palivo je výrazným problémom aj benzo(a)pyrén. Opotrebované alebo nevhodné spaľovacie zariadenia, ako aj nevhodné spôsoby vykurovania prispievajú k zvýšenej tvorbe emisií, ktoré dýchame.

 • Poľnohospodárstvo

Antropogénne aktivity v poľnohospodárstve významne prispievajú k zmenám koncentrácií niektorých plynov v atmosfére. Za najdôležitejší plyn z hľadiska vplyvu na kvalitu ovzdušia a životného prostredia sa považuje amoniak. Poľnohospodárstvo produkuje viac ako 90% emisií amoniaku, najmä z chovu hospodárskych zvierat a pestovania plodín. Amoniak z poľnohospodárstva reaguje v ovzduší s ostatnými znečisťujúcimi látkami emitovanými napríklad z dopravy (oxidy dusíka), z veľkej energetiky a priemyselných procesov (sírany), za vzniku tuhých častíc s priemerom najviac 2,5 mikrometrov (PM2,5). Amoniak takto prispieva k tvorbe sekundárneho atmosférického aerosólu a teda k zhoršovaniu kvality ovzdušia.

 • Priemysel

Na Slovensku sú dlhodobo tradične zastúpené priemyselné odvetvia ako hutnícka výroba, výroba železa a ocele, výroba koksu a rafinérskych výrobkov, chemická výroba, stavebný priemysel a ďalšie. Pri priemyselnej výrobe sa do ovzdušia vplyvom manipulácie s materiálmi, ich skladovaním a prepravou, uvoľňujú prioritne prachové častice a SOX. Ostatné látky sa do ovzdušia emitujú hlavne pri spaľovaní palív, spojeným so samotnou výrobou. Výroba kovov patrí na Slovensku dlhodobo medzi najväčších znečisťovateľov ovzdušia. Najdôležitejšou kategóriou je výroba železa a ocele. Používanie rozpúšťadiel je tiež významným zdrojom emisií NMVOC.

 • Nakladanie s odpadom

Najbežnejšími metódami zneškodňovania odpadu sú skládky odpadov a v menšej miere aj spaľovanie. Keď sa odpad zo skládok rozkladá, do ovzdušia sa uvoľňujú nemetánové prchavé organické látky a pri manipulácii s odpadom dochádza k uvoľňovaniu emisií prachových častíc. Pri spaľovaní odpadu sa uvoľňuje veľké množstvo energie a zároveň aj rôznych látok znečisťujúcich ovzdušie. V tomto prípade sú však emisie, ktoré pri spaľovaní vznikajú, zaradené do sektora energetika. Recyklácia odpadu nie je jediným udržateľným spôsobom likvidácie odpadu. Jedným z nich je aj kompostovanie akéhokoľvek organického odpadu, ako sú potraviny a záhradný odpad.

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

vatra

katolicka akcia

kl

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10
1
11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kvalita ovzdušia

 

Aktuálna teplota

18.6.2024 16:06

Aktuálna teplota:

26.9 °C

Vlhkosť:

46.0 %

Rosný bod:

14.3 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Hlavná 454/400
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00