Menu
Obec Oravská Polhora
Obec Oravská Polhora

Dane

Vybavuje:

Daňová povinnosť

Podanie daňového priznania

Vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom (ďalej len vlastník) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Ak sa daňovník stane vlastníkom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dní, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Daňová povinnosť vzniká napr. na základe:
- uplatnenie zníženia dane občania starší ako 65 rokov a občania s preukazom SŤP a ZŤPS – nehnuteľnosť zapísaná na LV - príloha fotokópia preukazu a LV
- povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej, darovacej zmluvy,
- nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
- nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo po schválení príklepu súdom,
- vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- právoplatného stavebného povolenia,
- právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
- právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
- ukončenia výstavby drobnej stavby oznámením ukončenia drobnej stavby,
- právoplatného povolenia zmeny užívania stavby, zmeny užívania bytu alebo časti bytu,
- podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
- podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností
- zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
- zmena výmery nehnuteľnosti, rozdelením parcely ...
zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.
Priznanie sa podáva na tlačive ,ktorého vzor vydalo ministerstvo financií SR:
Priznanie k daní z nehnuteľností , k daní za psa, k daní za predajne automaty a k daní za nevýherne hracie prístroje s vyznačením „priznanie“ „čiastkové priznanie“.
Daňová povinnosť zaniká napr. na základe:
- povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
- vydraženia nehnuteľnosti,
- zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- zmena výmery nehnuteľnosti,
- povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
- zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
- zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
- zbúranie, resp. odstránenie stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Zánik daňovej povinnosti

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

„Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy s vyznačením „priznanie“ alebo „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“ .

Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti, v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať čiastkové priznanie k dani, do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu zanikla daňová povinnosť na tlačive:

„Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy . V tomto tlačive daňovník vyznačí druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.

Ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje na vyrubenie dane je povinný podať dodatočné priznanie k dani, najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností na tlačive:
„ priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje“ vrátane prílohy.

Doplňujúce informácie

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím. Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak.
Splatnosť dane z nehnuteľnosti je určená v spoločnom rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje. Daň sa platí na účet správcu dane, ktorý je uvedený v rozhodnutí alebo v hotovosti v pokladni Obecného úradu Oravská Polhora. Pri platbe na účet správcu dane je potrebné uvádzať variabilný symbol, konštantný symbol a špecifický symbol určený v rozhodnutí na úhradu dane z nehnuteľností.

Všetky potrebné tlačiva sú na Obecnom úrade.

Občan a samospráva

Pozvánky na podujatia

mesiacik

Eurovoľby 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Mapový portál obce

Zberný dvor

Zberný dvor

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálna teplota

16.4.2024 18:04

Aktuálna teplota:

6.9 °C

Vlhkosť:

63.0 %

Rosný bod:

0.3 °C

 

Kontakty

Obecný úrad
Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora

Telefón: +421/435521 781
Mobilný telefón: +421/915 290 553
E-mail: starosta@oravskapolhora.sk

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 10:30 11:00 - 15:00
Streda 7:00 - 10:30 11:00 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7:00 - 10:30 11:00 - 13:00