Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Volebný program

Program rozvoja obce Oravská Polhora na roky 2015 - 2018

 • Oblasť: Činnosť obecného úradu
  • vytvorenie osobitnej kancelárie na urýchlené riešenie ROEP, vysporiadávania pozemkov pod miestnymi komunikáciami a pomoc občanom pri riešení majetkoprávnych vzťahov k pozemkom
  • reorganizácia obecného úradu a personálne zmeny
  • vytvorenie centra prvého kontaktu - občania budú môcť riešiť všetky náležitosti na jednom mieste v jednej kancelárii.
  • zriadenie obecného podniku služieb 
 • Oblasť: Investície obce
  • dostavba vodovodu z Hlasnej rieky a postupné rozširovanie obecnej vodovodnej siete
  • úspešné ukončenie projektu budovania kanalizácie v obci
  • urýchlené vysporiadávanie miestnych komunikácií, budovanie inžinierskych sietí, odvodnenie a úpravy povrchov obecných ciest = sprístupnenie pozemkov pre výstavbu rodinných domov
  • dokončenie modernizácie a prístavby požiarnej zbrojnice
  • rekonštrukcia a rozšírenie hornej materskej školy
  • získať nové moderné a bezpečné hasičské vozidlo
 • Oblasť: Životné prostredie a vzhľad obce
  • zabezpečiť protipovodňovú ochranu obce
  • majetkoprávne vysporiadať a zabezpečiť reguláciu miestnych potokov
  • využiť parkovisko pri nákupnom stredisku pre zriadenie tradičnej obecnej tržnice
  • skvalitniť údržbu verejných priestranstiev; v maximálnej miere využiť nezamestnaných na zabezpečenie starostlivosti a údržby obecnej zelene
 • Oblasť: Kultúra a šport
  • vytvoriť vhodné priestory pre založenie umeleckej školy v obci (hudobná)
  • využiť priestory budovy TJ na futbalovom ihrisku pre zriadenie verejne prístupného fitness centra
  • dobudovať a rozšíriť areál futbalového ihriska nielen pre športové vyžitie ale aj pre kultúrno spoločenský život = detské ihrisko, tréningové ihrisko pre rozličné športy, malý obecný amfiteáter s možnosťou zriadenia letného kina
  • podporovať činnosť spolkov a združení v obci, aktívnych občanov reprezentujúcich obec doma i v zahraničí
  • organizovať tradičné kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré majú v obci tradíciu
  • zvýšiť úsilie o zápis gajdošskej kultúry do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
  • spracovať koncepciu výstavby cyklotrás v katastri obce
 • Oblasť: Spolupráca a propagácia obce
  • rozvíjať spoluprácu s okolitými obcami ale aj susedným Poľskom pri realizácii spoločných projektov
  • aktívne prezentovať obec doma i v zahraničí s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu
  • rozvíjať aktívnu spoluprácu s podnikateľmi pri tvorbe nových pracovných miest v obci