Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie: Vychovávateľka v Detskom kútiku Polhorček

Typ: ostatné
Výberové konanie: Vychovávateľka v Detskom kútiku Polhorček 2Obec Oravská Polhora vyhlasuje výberové konanie na: Pracovnú pozíciu - Vychovávateľka v Detskom kútiku Polhorček

Obec Oravská Polhora vyhlasuje výberové konanie na:

Pracovnú pozíciu - Vychovávateľka v Detskom kútiku Polhorček

 

 • Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok.
 • Obdobie vykonávania práce: pracovná zmluva na dobu určitú do 31.10.2021
 • Predpokladaný termín nástupu: 16.9.2020

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  11.9.2020 o 13.00 hod. na Obecnom úrade v Oravskej Polhore

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Vychovávateľka“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.9.2020 do 10:00 hod. (rozhodujúci je čas doručenia žiadosti do podateľne obecného úradu v Oravskej Polhore).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis uchádzača (odporúčaný formulár je prílohou k tejto výzve)
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

 

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu Vychovávateľka v Detskom kútiku Polhorček

 1. dosiahnuté VŠ vzdelanie pedagogického zamerania/psychológie I./II. stupňa alebo
 2. dosiahnuté VŠ vzdelanie v oblasti sociálna práca I./II. stupňa alebo
 3. dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotníctva alebo
 4. dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie v odbore pedagogika alebo
 5. dosiahnuté úplné stredoškolské vzdelanie a minimálne 5 ročná prax v oblasti starostlivosti o deti
 6. prax minimálne 6 mesiacov v oblasti vychovávateľstvo alebo v službách starostlivosti o deti  - platí pre body a) až d)
 7. absolvovaný kurz prvej pomoci (akreditovaný kurz a/alebo školenie zamerané na prvú pomoc poskytovanú deťom, napr. kurz Červeného kríža)
 8. zdravotná spôsobilosť
 9. bezúhonnosť

 

Výberové kritériá na pozíciu Vychovávateľka v Detskom kútiku Polhorček

 • Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou
 • Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Hrubá mzda: 952,00 EUR

 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov obec už nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je obec Oravská Polhora, lokalita – Kultúrno-športový areál Oravská Polhora, budova telovýchovnej jednoty.

Priloha_Zivotopis_(odporucany_formular).rtf (4.98 MB)

praca

 


Príloha

Vytvorené: 19. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2020 21:51
Autor: