Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
Výberové konanie 1Obec Oravská Polhora vyhlasuje podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2018 na funkciu riaditeľa Obecných služieb Oravská Polhora, príspevkovej organizácie Obce Oravská Polhora a konateľa Polhorských služieb s.r.o, spoločnosti vo vlastníctve Obce Oravská Polhora.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického, technického alebo právneho smeru a minimálne 3 roky riadiacej praxe, 

alebo

 • stredoškolské úplné vzdelanie a minimálne 5 rokov riadiacej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • predloženie písomnej koncepcie činnosti príspevkovej organizácie a spoločnosti s ručením obmedzeným
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • samostatnosť a zodpovednosť v rozhodovacej činnosti
 • komunikačné schopnosti
 • znalosť práce s PC (MS WORD, MS EXCEL)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu
 • štruktúrovaný životopis
 • úradne osvedčené doklady o vzdelaní
 • doklady preukazujúce riadiacu prax
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • písomná koncepcia činnosti príspevkovej organizácie a spoločnosti s ručením obmedzeným
 • písomný súhlas uchádzača so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Informácia o výške nástupného platu:

1100 EUR mesačne (hrubá mzda)

 

Písomnú prihlášku do výberového konania môžu záujemcovia predkladať do podateľne Obecného úradu v Oravskej Polhore alebo zaspať poštou s termínom doručenia do 30.11.2018 do 12:00 hod.

Prihlášku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE č. 1/2018 – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

OBEC ORAVSKÁ POLHORA

029 47 ORAVSKÁ POLHORA 454

 

Obec Oravská Polhora si vyhradzuje právo nepozvať do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia všetky vyššie uvedené kritériá a požiadavky alebo nedoručia v termíne požadované doklady.

Obec Oravská Polhora si vyhradzuje právo neprijať žiadneho z kandidátov prípadne zrušiť výberové konanie.

Výberové konanie sa uskutoční osobným pohovorom. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania budú pozvaným kandidátom oznámené najmenej 7 dní pred začatím

Ing. Michal Strnál, starosta obce


Vytvorené: 7. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2018 08:30
Autor: