Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vzory tlačív

Stavebné

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 212x | 01.08.2017

Žiadosť o súhlas k výstavbe Stiahnuté: 110x | 01.08.2017

Žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 130x | 01.08.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 117x | 01.08.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla Stiahnuté: 96x | 01.08.2017

Matrika

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 110x | 01.08.2017

Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode Stiahnuté: 95x | 01.08.2017

Splnomocnenie Stiahnuté: 109x | 01.08.2017

Evidencia obyvateľstva

Pre prihlásenie k trvalému, resp. prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu: • platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list dieťaťa, • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu alebo domu (originál výpisu z listu vlastníctva) • ak občan nie je vlastník bytu alebo domu, je potrebné písomné potvrdenie o súhlase osobne, alebo je potrebné predložiť overený súhlas všetkých vlastníkov. Ohlasovňa na základe požiadania občana vydáva „Potvrdenie o pobyte“. K vydaniu potvrdenia je potrebné predložiť občiansky preukaz. Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok vo výške 5 €/osoba v hotovosti v pokladni OcÚ (v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, položka č. 8).

Oznamenie MV SR o určení vzorov ohlasovacích listkov na pobyt Stiahnuté: 150x | 01.08.2017

Potvrdenie súhlasu s prihlasením občana na pobyt Stiahnuté: 94x | 01.08.2017

Vyhlásenie o zákaze vydania údajov Stiahnuté: 93x | 01.08.2017

Ostatné

Osvedčenie SHR Stiahnuté: 110x | 01.08.2017

Prihláška na zaradenie domácnosti do systému separovaného zberu odpadu Stiahnuté: 98x | 01.08.2017

Žiadosť o súhlas k vyňatiu poľnohospodárskej pôdy z PPF Stiahnuté: 113x | 01.08.2017

Stránka