Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

OSTATNÉ

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Oravskej Polhore Stiahnuté: 489x | 21.12.2017

Štatút obce Oravská Polhora Stiahnuté: 411x | 25.03.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci Oravská Polhora Stiahnuté: 335x | 19.12.2012

VZN č. 1/2011 obce Oravská Polhora o záväznej časti Územného plánu obce Oravská Polhora Stiahnuté: 277x | 19.12.2011

VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 423x | 24.11.2017

VZN č. 3/2013 o vodení a držaní psov na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 341x | 19.12.2013

VZN č.1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravská Polhora Stiahnuté: 330x | 19.12.2015

VZN č.1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravská Polhora - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 256x | 19.12.2015

VZN č.2/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 424x | 19.12.2009

VZN č.2/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Oravská Polhora v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná Stiahnuté: 258x | 19.12.2016

VZN obce Oravská Polhora č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 254x | 19.12.2014

CINTORÍN

VZN č. 1/2013 o prevádzkovom poriadku Domu smútku Stiahnuté: 335x | 19.12.2013

VZN č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku Pohrebiska Stiahnuté: 460x | 19.12.2013

DANE A POPLATKY

Doplnok č. 1 k VZN 2_2014 Stiahnuté: 211x | 04.01.2019

Doplnok č. 1 k VZN 3_2016 Stiahnuté: 194x | 04.01.2019

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 350x | 19.12.2016

VZN č. 2/ 2014 o miestnych daniach na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 453x | 19.12.2014

VZN č. 3/2016 obce Oravská Polhora o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 412x | 19.12.2016

SOCIÁLNA OBLASŤ, ŠKOLSTVO

Doplnok 1/2011 Všeobecného záväzného nariadenie obce Oravská Polhora o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Polhora č. 3/2009 Stiahnuté: 279x | 19.12.2011

Doplnok č. 1 k VZN 2_2017 Stiahnuté: 178x | 04.01.2019

Stránka