Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

OSTATNÉ

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Oravskej Polhore Stiahnuté: 632x | 21.12.2017

Štatút obce Oravská Polhora Stiahnuté: 525x | 25.03.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci Oravská Polhora Stiahnuté: 461x | 19.12.2012

VZN č. 1/2011 obce Oravská Polhora o záväznej časti Územného plánu obce Oravská Polhora Stiahnuté: 338x | 19.12.2011

VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 495x | 24.11.2017

VZN č. 1/2021 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Oravská Polhora Stiahnuté: 25x | 19.04.2021

VZN č. 3/2013 o vodení a držaní psov na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 432x | 19.12.2013

VZN č.1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravská Polhora Stiahnuté: 384x | 19.12.2015

VZN č.1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravská Polhora - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 305x | 19.12.2015

VZN č.2/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 518x | 19.12.2009

VZN č.2/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Oravská Polhora v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná Stiahnuté: 328x | 19.12.2016

VZN obce Oravská Polhora č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 316x | 19.12.2014

CINTORÍN

VZN č. 1/2013 o prevádzkovom poriadku Domu smútku Stiahnuté: 417x | 19.12.2013

VZN č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku Pohrebiska Stiahnuté: 588x | 19.12.2013

DANE A POPLATKY

Doplnok č. 1 k VZN 2_2014 Stiahnuté: 289x | 04.01.2019

Doplnok č. 1 k VZN 3_2016 Stiahnuté: 260x | 04.01.2019

Doplnok č. 2/2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016 Stiahnuté: 54x | 20.01.2021

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 425x | 19.12.2016

VZN č. 2/ 2014 o miestnych daniach na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 619x | 19.12.2014

VZN č. 3/2016 obce Oravská Polhora o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 557x | 19.12.2016

Stránka