Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

OSTATNÉ

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Oravskej Polhore Stiahnuté: 82x | 21.12.2017

Štatút obce Oravská Polhora Stiahnuté: 83x | 25.03.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci Oravská Polhora Stiahnuté: 82x | 19.12.2012

VZN č. 1/2011 obce Oravská Polhora o záväznej časti Územného plánu obce Oravská Polhora Stiahnuté: 83x | 19.12.2011

VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 85x | 24.11.2017

VZN č. 3/2013 o vodení a držaní psov na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 79x | 19.12.2013

VZN č.1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravská Polhora Stiahnuté: 86x | 19.12.2015

VZN č.1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravská Polhora - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 72x | 19.12.2015

VZN č.2/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 71x | 19.12.2009

VZN č.2/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Oravská Polhora v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná Stiahnuté: 86x | 19.12.2016

VZN obce Oravská Polhora č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 82x | 19.12.2014

CINTORÍN

VZN č. 1/2013 o prevádzkovom poriadku Domu smútku Stiahnuté: 78x | 19.12.2013

VZN č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku Pohrebiska Stiahnuté: 81x | 19.12.2013

DANE A POPLATKY

VZN č. 1/2014 obce Oravská Polhora o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a miestnom poplatku Stiahnuté: 86x | 19.12.2014

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 75x | 19.12.2016

VZN č. 2/ 2014 o miestnych daniach na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 107x | 19.12.2014

VZN č. 3/2016 obce Oravská Polhora o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 91x | 19.12.2016

SOCIÁLNA OBLASŤ, ŠKOLSTVO

Doplnok 1/2011 Všeobecného záväzného nariadenie obce Oravská Polhora o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Polhora č. 3/2009 Stiahnuté: 82x | 19.12.2011

Doplnok č. 1/2015 VZN obce Oravská Polhora č. 4/2008 o určení školských obvodov základných škôl, miesta a času zápisu dieťaťa do základných škôl Stiahnuté: 74x | 19.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 89x | 19.12.2011

Stránka