Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

OSTATNÉ

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v Oravskej Polhore Stiahnuté: 648x | 21.12.2017

Štatút obce Oravská Polhora Stiahnuté: 545x | 25.03.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012 o spôsobe vykonania miestneho referenda v obci Oravská Polhora Stiahnuté: 479x | 19.12.2012

VZN č. 1/2011 obce Oravská Polhora o záväznej časti Územného plánu obce Oravská Polhora Stiahnuté: 354x | 19.12.2011

VZN č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 504x | 24.11.2017

VZN č. 1/2021 o záväznej časti Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Oravská Polhora Stiahnuté: 36x | 19.04.2021

VZN č. 3/2013 o vodení a držaní psov na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 446x | 19.12.2013

VZN č.1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravská Polhora Stiahnuté: 396x | 19.12.2015

VZN č.1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Oravská Polhora - Schéma záväzných častí Stiahnuté: 321x | 19.12.2015

VZN č.2/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 530x | 19.12.2009

VZN č.2/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Oravská Polhora v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná Stiahnuté: 340x | 19.12.2016

VZN obce Oravská Polhora č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 328x | 19.12.2014

CINTORÍN

VZN č. 1/2013 o prevádzkovom poriadku Domu smútku Stiahnuté: 427x | 19.12.2013

VZN č. 2/2013 o prevádzkovom poriadku Pohrebiska Stiahnuté: 604x | 19.12.2013

DANE A POPLATKY

Doplnok č. 1 k VZN 2_2014 Stiahnuté: 301x | 04.01.2019

Doplnok č. 1 k VZN 3_2016 Stiahnuté: 267x | 04.01.2019

Doplnok č. 2/2020 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2016 Stiahnuté: 69x | 20.01.2021

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 439x | 19.12.2016

VZN č. 2_2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 6x | 24.01.2022

VZN č. 2/ 2014 o miestnych daniach na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 647x | 19.12.2014

Stránka