Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

SOCIÁLNA OBLASŤ, ŠKOLSTVO

Doplnok č. 1 k VZN 4_2011 o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce Stiahnuté: 35x | 15.05.2019

Doplnok č. 1/2015 VZN obce Oravská Polhora č. 4/2008 o určení školských obvodov základných škôl, miesta a času zápisu dieťaťa do základných škôl Stiahnuté: 163x | 19.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 203x | 19.12.2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa - Doplnok č. 1/2017 Stiahnuté: 121x | 19.12.2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa-Doplnok č. 2/2019 Stiahnuté: 49x | 13.02.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce Stiahnuté: 164x | 15.05.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o udeľovaní ocenení obcou Oravská Polhora Stiahnuté: 131x | 19.12.2011

VZN č. 1/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 774x | 19.12.2009

VZN č. 1/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb - Doplnok č. 1/2012 Stiahnuté: 93x | 19.12.2009

VZN č. 1/2009 o určení postupu, podmienok a výške úhrady pri poskytovaní sociálnych služieb - Doplnok č. 2/2012 Stiahnuté: 99x | 19.12.2009

VZN č. 1/2010 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o poskytovaní finančných príspevkov obcou Oravská Polhora Stiahnuté: 118x | 19.12.2010

VZN č. 3/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Polhora Stiahnuté: 161x | 19.12.2009

VZN č. 3/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Polhora - Doplnok č. 2/2011 Stiahnuté: 106x | 19.12.2009

VZN č. 3/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Polhora - Doplnok č. 4/2017 Stiahnuté: 115x | 19.12.2009

VZN č. 3/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oravská Polhora - Doplnok č.3/015 Stiahnuté: 120x | 19.12.2009

VZN č. 3/2011 o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa-Doplnok č. 2 Stiahnuté: 44x | 13.02.2019

VZN č. 4/2008 o určení školských obvodov základných škôl, miesta a času zápisu dieťaťa do základných škôl Stiahnuté: 111x | 19.12.2008

VZN č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslúchača jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Oravská Polhora Stiahnuté: 117x | 19.12.2014

VZN č. 5/2007 o poskytovaní jednorazovej dávky a sociálnej pôžičky, podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky a sociálnej pôžičky, spôsobe a výške pomoci podľa § 39, § 71 zákona č. 195/1998 Z. z., zákona 599/2003 Z. z. Stiahnuté: 104x | 19.12.2007

VZN č. 5/2007 o poskytovaní jednorazovej dávky a sociálnej pôžičky, podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky a sociálnej pôžičky, spôsobe a výške pomoci podľa § 39, § 71 zákona č. 195/1998 Z. z., zákona 599/2003 Z. z. - Doplnok č. 1/2008 Stiahnuté: 148x | 19.12.2007

Stránka