Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie: Finančný manažér projektov

Typ: ostatné
Výberové konanie: Finančný manažér projektov 1Obec Oravská Polhora vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: Finančný manažér projektov.
 • Druh pracovného pomeru: ½ pracovný úväzok.
 • Obdobie vykonávania práce: pracovná zmluva na dobu určitú od 16.9.2020 – 31.12.2021

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa  11.9.2020 o 13:30 hod. na Obecnom úrade v Oravskej Polhore

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Finančný manažér projektov“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.9.2020 do 10:00 hod. (rozhodujúci je čas doručenia žiadosti do podateľne obecného úradu v Oravskej Polhore).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • životopis uchádzača (odporúčaný formulár je prílohou k tejto výzve)
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
 • vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra trestov).

 

Rozsah prác:

Finančný manažér zabezpečuje všetky úlohy súvisiace s riadnym vyúčtovaním projektov, úhradou vzniknutých výdavkov, prípravou podkladov pre vyúčtovávanie projektu. Ide najmä o nasledovné činnosti a zodpovednosť:

 • zodpovedá za finančné riadenie projektu v súlade s platným systémom finančného riadenia
 • zodpovedá za spracovanie a včasné predkladanie žiadostí o platbu, vrátane úplnej podpornej dokumentácie a predkladá dokumentáciu v zmysle Príručky/Príručiek pre prijímateľa NFP
 • zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi podľa zmluvy o poskytnutí NFP
 • spracováva kompletné čiastkové a súhrnné žiadosti o platbu
 • komunikuje s poskytovateľom v oblasti finančných vzťahov, vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP
 • v prípade potreby spolupracuje pri vypracovaní a realizovaní opatrení, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov projektu
 • predkladá návrhy pre vypracovanie opatrení v oblasti finančného riadenia projektu a pod.
 • spracováva prvotnú ekonomickú agendu v rámci projektu pre zaúčtovanie ekonómom
 • v rámci implementácie projektu vykonáva prípravu, vyhlásenie a vyhodnotenie verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

 

Požiadavky na uchádzača:  

 • Skúsenosti s prácou so systémom riadenia a administrácie projektov: SL2014 a ITMS2014+
 • Skúsenosti s riadením min. 3 projektov EÚ (preukáže potvrdenou referenciou/referenciami konečných prijímateľov v min. rozsahu: názov projektu, názov konečného prijímateľa, názov operačného programu, obdobie realizácie projektu).

 

Výberové kritériá na pozíciu Finančný manažér projektov

 • Objektívne preukázateľné skúsenosti pri implementácii projektov EÚ
 • Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

 

Hrubá mzda: 730,0 EUR 

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov obec už nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je Obecný úrad Oravská Polhora

 


Vytvorené: 6. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2020 21:48
Autor: