Navigácia

Výber jazyka

Obsah

zberny dvor

Stručný popis projektu:

Schválením novej legislatívy v odpadovom hospodárstve došlo k zmene nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (DSO) na území obce. Výrobcovia majú povinnosť prostredníctvom  „OZV“ postarať sa o odpady, ktoré tvoria súčasť komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, elektroodpady a batérie a akumulátory). Obec ma povinnosť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva postarať sa o BRO zo záhrad, parkov a cintorínov, objemný odpad, DSO, jedlé oleje a tuky a odpady z domácnosti s obsahom škodlivín. Pre efektívne zavedenie zberu týchto komunálnych odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a DSO od občanov obce je nutná potreba vybudovania zberného dvora (ZD). Týmto sa napomôže k naplneniu cieľov POH SR na roky 2016-2020. ZD bude uzatvorený a oplotený areál, so spevnenou plochou, osvetlením a chránený kamerovým systémom. Stavebná časť bude pozostávať zo spevnených plôch, garáže, skladu, kancelárie a váhy. Na spevnenej ploche budú umiestnené kontajnery pre zhromažďovanie odpadov podľa jednotlivých druhov. V sklade odpadov a prislúchajúcich kontajneroch sa budú zhromažďovať ostatné odpady (šatstvo, textílie a jedlé oleje a tuky) a odpady z domácností s obsahom škodlivín. Súčasťou skladu bude aj vyčlenený priestor pre odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie. Na spevnenej ploche budú vo veľkoobjemových kontajneroch zhromažďované: DSO, BRO a objemný odpad. Vyzbieraný BRO a DSO budú upravované drvením. ZD bude vybavený traktorom s vlečkou a nosičom kontajnerov a kolesovým nakladačom, ktorého príslušenstvom je  drvič DSO a drvič BRO. Súčasťou projektu je aj osvetová činnosť pre obyvateľov, ktorá napomôže k efektívnemu využívaniu ZD.