Navigácia

Výber jazyka

Obsah

12

Zlepšenie vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy v Oravskej Polhore

 

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy v Oravskej Polhore

Kód projektu: 302021J163

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 148 601,64 EUR

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 141 171,55 EUR

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 10/2018 - 7/2019

 

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole s materskou školou Oravská Polhora prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň aj vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na základnej škole, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym cieľom IROP a špecifickým cieľom 2.2.2 IROP.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

 1. Zlepšenie technického vybavenia biologicko-chemickej učebne;
 2. Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky;
 3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne;
 4. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne;
 5. Rekonštrukcia školskej knižnice;
 6. Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov;

 

Výsledky projektu:

Realizáciou projektu sa vyrieši problém so zlým materiálno-technickým vybavením v škole. Dôjde ku zlepšeniu situácie v oblasti vzdelávania prírodovedných a technických predmetov,  IKT gramotnosti,  všeobecného vzdelania a voľnočasových aktivít žiakov. Vzhľadom k tomu, že ZŠ navštevujú aj žiaci z okolitých obcí, čo má širší dopad na územie v okrese Námestovo, dôjde ku zlepšeniu situácie v nasledovných socioekonomických oblastiach:

 • zvýšenie ponuky a zlepšenie kvality vzdelávania v spádovej oblasti školy,
 • zvýšenie záujmu o absolvovanie primárneho a sekundárneho vzdelávania v škole,
 • zlepšenie výsledkov testovania žiakov (T9 matematika, slovenský jazyk) testovanie v oblasti prírodných vied, účastiach na olympiádach a rôznych súťažiach,
 • zlepšenie predpokladov pre vhodný výber povolania žiakov v oblasti prírodných a technických odborov,
 • materiálno-technické skvalitnenie vzdelávacieho procesu v okrese Námestovo,
 • zlepšenie prístupu mladých ľudí na trhu práce, vytvorenie priestoru pre rozhľad žiaka o jeho budúcich možnostiach (pracovných, študijných).

 

Vybudovaním takejto infraštruktúry v škole dôjde k zlepšeniu previazanosti vzdelania s podmienkami trhu práce v regióne, ktoré sú zamerané na dopyt po technicky zručných absolventoch. Pretože pracovný trh je tvorený veľkými medzinárodnými spoločnosťami zameranými na automobilový, elektrotechnický, strojárenský, kovospracujúci priemysel a hutníctvo. Realizáciou projektu sa vytvorí základ pre ďalšie rozširovanie možností vzdelávania o nové formy rozvíjania kľúčových kompetencií v edukačnom procese (nielen dovybavením najmodernejšou technikou ale aj využívaním nových metód aktívneho učenia).

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

3

www.mpsr.sk

13

Odbor SORO pre IROP na VÚC Žilinský samosprávny kraj

 

logo6

www.ec.europa.eu

logo7

www.europa.eu